Ogłoszenie nr 510264635-N-2019 z dnia 04-12-2019 r.
Miasto Poznań: Dostawa komputerów i oprogramowania do Poznańskiego Centrum Świadczeń

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 609437-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Poznań, Krajowy numer identyfikacyjny 63125782200000, ul. Plac Kolegiacki  17, 61-841  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 785 210, e-mail zp@um.poznan.pl, faks 61 878 50 85.
Adres strony internetowej (url): http://bip.poznan.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.poznan.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa komputerów i oprogramowania do Poznańskiego Centrum Świadczeń
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZOU-XII.271.178.2019.LJ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do Poznańskiego Centrum Świadczeń, fabrycznie nowych: 1) Komputerów osobistych stacjonarnych typu All-in-One z zainstalowanym systemem operacyjnym, zgodny z opisem wymaganego parametru wskazaną w załączniku nr 8 do SIWZ. Ilość: 25 szt. 2) Komputerów osobistych przenośnych typu notebook z zainstalowanym systemem operacyjnym, zgodny z opisem wymaganego parametru wskazaną w załączniku nr 9 do SIWZ. Ilość: 6 szt. 3) Pakietów biurowych, zgodny z opisem wymaganego parametru wskazaną w załączniku nr 10 do SIWZ. Ilość: 31 szt. 2. Zamawiający nie dopuszcza oferowania komputerów / pakietów biurowych różnych producentów w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, tzn. wszystkie komputery muszą być jednakowe / wszystkie pakiety biurowe muszą być jednakowe. 3. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ oraz w Opisie parametru,stanowiącym załącznik nr 8, 9 i 10 do SIWZ. 4. Opis równoważności 1) Zamawiający w załączniku nr 8 do SIWZ i w załączniku nr 9 do SIWZ wskazał znak towarowy firmy Microsoft jako wzorzec funkcjonalnojakościowy przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zawierającej sprzęt z systemem operacyjnym o parametrach funkcjonalnych i wydajnościowych nie gorszych od parametrów systemu operacyjnego określonego we wzorcu, o ile jednocześnie zostaną zachowane pozostałe wymagania określone w SIWZ i zaoferowany system operacyjny będzie w pełni i poprawnie funkcjonował z posiadaną i użytkowaną infrastrukturą informatyczną (sprzęt i oprogramowanie) Zamawiającego, tj. w szczególności z: a) Sieciowymi systemami operacyjnymi MS Windows (Windows Serwer 2008, 2012, 2016, praca w domenie opartej na rozwiązaniach firmy Microsoft); b) Oprogramowaniem aplikacyjnym: aplikacyjnym: MS Office 2010 – 2019, Lotus Notes,Lotus Domino Web Access, Esset Endpoint Antivirus ver5,6,7, AdobeReader, Adobe AutoCAD, NormaPro, Szafir, Plustek Smart Office, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, PŁATNIK,Notepad++, 7zip; c) Zintegrowanym Systemem Informatycznym Wspomagającym Zarzadzanie Miastem (KSAT) firmy COIG S.A. z Katowic d) Systemem obsługi spraw i dokumentów „Mdok” autorstwa COIG S.A. z Katowic; e) Urządzeniami wielofunkcyjnymi firm HP, Kyocera, Samsung,Ricoh, Canon (dostępność sterowników producentów urządzeń dla oferowanego systemu operacyjnego). Wykazanie równoważności złożonej oferty leży po stronie Wykonawcy i powinno zostać udokumentowane w możliwie najbardziej obiektywny sposób. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innego systemu operacyjnego niż MS Windows – oświadczenie Wykonawcy zostanie przesłane do producenta w/w oprogramowania, celem jego weryfikacji. 2) Zamawiający w załączniku nr 10 do SIWZ wskazał znak towarowy firmy Microsoft „Microsoft Office 2019” jako wzorzec funkcjonalno-jakościowy przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na pakiet biurowy o parametrach funkcjonalnych i wydajnościowych nie gorszych od parametrów pakietu biurowego określonego we wzorcu, o ile jednocześnie zostaną zachowane pozostałe wymagania określone w SIWZ i zaoferowany pakiet biurowy będzie w pełni i poprawnie funkcjonował z posiadaną i użytkowaną infrastrukturą informatyczną (sprzęt i oprogramowanie)Zamawiającego, tj. w szczególności z: a) Zintegrowanym Systemem Informatycznym Wspomagającym Zarzadzanie Miastem (KSAT) firmy COIG S.A. z Katowic; b) System obsługi spraw i dokumentów „Mdok” autorstwa COIG S.A. z Katowic; c) Urządzeniami wielofunkcyjnymi firm HP, Kyocera, Samsung, Ricoh, Canon; d) Oprogramowaniem aplikacyjnym: MS Office 2010 – 2019,Lotus Notes, Lotus Domino Web Access, Adobe Reader, NormaPro, Szafir, Plustek Smart Office,Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, PŁATNIK, Notepad++. Wykazanie równoważności złożonej oferty leży po stronie Wykonawcy i powinno zostać udokumentowane w możliwie najbardziej obiektywny sposób. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innego pakietu biurowego niż Microsoft Office 2019 – oświadczenie Wykonawcy zostanie przesłane do producenta w/w oprogramowania, celem jego weryfikacji. 5. Aspekt środowiskowy Oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane przez producenta, u którego wdrożono normę Zarządzania Środowiskowego PN EN ISO 14001 lub równoważną w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju – urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych (producent posiada certyfikat ISO 14001 lub równoważny). 6. Wymagane jest zapewnienie minimum 24-miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. 7. Miejsce wykonania zamówienia: Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1, Poznań.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213000-5

Dodatkowe kody CPV: 48300000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 134111.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy: biuro@kombitplus.pl
Adres pocztowy: ul. Migdałowa 60
Kod pocztowy: 61-612
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 164956.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 144783.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 167310.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.