Ogłoszenie nr 510264594-N-2019 z dnia 04-12-2019 r.
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II: Dostawa sprzętu komputerowego i telefonów stacjonarnych, przedłużenie subskrypcji dla systemu VMWARE oraz świadczenie usługi serwisowej na serwery IBM

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 605164-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540235752-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Krajowy numer identyfikacyjny 29007300000000, ul. ul. Prądnicka  80, 31-202  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 142 551, e-mail przetargi@szpitaljp2.krakow.pl, faks 126 142 551.
Adres strony internetowej (url): http://www.szpitaljp2.krakow.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego i telefonów stacjonarnych, przedłużenie subskrypcji dla systemu VMWARE oraz świadczenie usługi serwisowej na serwery IBM
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZ.271.112.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i telefonów stacjonarnych, przedłużenie subskrypcji dla systemu VMWARE oraz świadczenie usługi serwisowej na serwery IBM z podziałem na: - pakiet nr 1 – dostawa telefonów IP oraz zestawów słuchawkowych, - pakiet nr 2 – dostawa komputerów przenośnych, - pakiet nr 3 – dostawa monitorów LCD, - pakiet nr 4 – dostawa drukarek monochromatycznych i kolorowych, - pakiet nr 5 – dostawa drukarek do etykiet, - pakiet nr 6 - przedłużenie subskrypcji dla systemu VMWARE, - pakiet nr 7 - świadczenie usługi serwisowej na serwery IBM
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30232110-8

Dodatkowe kody CPV: 32550000-3, 30213000-5, 30231300-0, 30232100-5, 48620000-0, 50312000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa monitorów LCD
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie w zakresie części nr 3 zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (nie wpłynęła żadna oferta)

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.