Ogłoszenie nr 510264566-N-2019 z dnia 04-12-2019 r.
Narodowe Centrum Badań Jądrowych: Odnowienie licencji wraz z instalacją oprogramowania AUTODESK

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 622497-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Andrzeja Sołtana  7, 05-400  Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 273 16 04, e-mail ncbj@ncbj.gov.pl, faks 22 273 16 53.
Adres strony internetowej (url): www.ncbj.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odnowienie licencji wraz z instalacją oprogramowania AUTODESK
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AZP.270.98.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest odnowienie licencji wraz z instalacją oprogramowania AUTODESK. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) dostarczenie subskrypcji na posiadane licencje (data wygaśnięcia 29.11.2019) na okres kolejnych 3 lat dla następującego oprogramowania: I. Autodesk Product Design & Manufacturing Collection IC Commercial New Multi-user ELD 3 Year Subscription – ilość: 4 sztuki II. Autodesk Product Design & Manufacturing Collection IC Commercial New Single-user ELD 3 Year Subscription – ilość: 9 sztuk III. Autodesk Inventor Professional Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription – ilość: 5 sztuk IV. Autodesk Inventor LT Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription – ilość: 2 sztuki b) Instalację oprogramowania na wskazanych przez Zamawiającego komputerach i serwerach, dostarczenie licencji wraz z ich wdrożeniem na zasobach sprzętowych wskazanych przez Zamawiającego. c) Wykonanie szczegółowej dokumentacji z przebiegu instalacji. d) Zapewnienie opieki serwisowej na okres ważności licencji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 630000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MAN and MACHINE SOFTWARE Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 52
Kod pocztowy: 90-626
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 641205.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 641205.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 697334.97
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.