Ogłoszenie nr 510264281-N-2019 z dnia 04-12-2019 r.
Gmina Wołomin: część 1 - dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i licencji do szkół uczestniczących w projekcie „Szkoły przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”, X Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT część 2 - dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i licencji do szkół uczestniczących w projekcie „Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”, X Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Dotyczące części I: „Szkoły przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”, X Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT; Dotyczące części II: „Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”, X Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 595330-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540194903-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wołomin, Krajowy numer identyfikacyjny 13269640000000, ul. ul. Ogrodowa  4, 05-200  Wołomin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 633 000, e-mail przetargi@wolomin.org, faks 227 633 066.
Adres strony internetowej (url): www.wolomin.org; http://wolomin.bip.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
część 1 - dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i licencji do szkół uczestniczących w projekcie „Szkoły przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”, X Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT część 2 - dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i licencji do szkół uczestniczących w projekcie „Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”, X Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.32.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia dotyczącego części I i II jest dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i licencji wraz z montażem do dziewięciu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 48700000-5, 48820000-2, 48620000-0, 38651600-9, 30232100-5, 42962000-7, 38652100-6, 30213200-7, 30231300-0, 38651000-3, 32300000-6, 31682530-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i licencji do szkół uczestniczących w projekcie „Szkoły przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”, X Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 195554.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALLTECH S. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Spółdzielcza 33
Kod pocztowy: 09-407
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 222476.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 222476.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 311282.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i licencji do szkół uczestniczących w projekcie „Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”, X Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 641492.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EUROKERG Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Malborska 15 lok. 13
Kod pocztowy: 03-286
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 738548.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 648430.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 768676.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.