Ogłoszenie nr 510264249-N-2019 z dnia 04-12-2019 r.
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ: Przedłużenie okresu licencyjnego i wsparcie techniczne oprogramowania iGeoMap

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550248357-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 63000393000000, ul. ul. Gronowa  20, 61-655  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 271 861, e-mail szymon.jokiel@geopoz.poznan.pl, faks 618 271 882.
Adres strony internetowej (url): www.geopoz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedłużenie okresu licencyjnego i wsparcie techniczne oprogramowania iGeoMap
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZG-NZP.3410.7.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
przedłużenie okresu licencyjnego wraz ze wsparciem technicznym na system GEO-MAP firmy GEO-SYSTEM w zakresie programu iGeoMap
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 36000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Email wykonawcy: geo-system@geo-system.com.pl
Adres pocztowy: ul. Kubickiego 9/5
Kod pocztowy: 02-594
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 44280.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 44280.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44280.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Firma GEO-SYSTEM Sp. z o.o. złożyła oświadczenie, iż jest producentem i jedynym dystrybutorem oprogramowania GEO-MAP z modułami GEO-MAP, GEO-RASTER, GEO-ODGIK, GEO-EGB GEO-TRANS, DXF-IN i inne, iGeoMap z modułami oraz systemu e-Gmina z modułami iGeoSIP, iRMK, iGeoPlan i MPA i inne. Jednocześnie w stosunku do serwisów zbudowanych na bazie wymienionego oprogramowania firmy, GEO-SYSTEM Sp. z o.o. jest jedynym dostawcą usług gwarancyjnych, pogwarancyjnych i nadzoru autorskiego. Nawiązując do powyższego przedmiot zamówienia może być wykonany wyłącznie przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zachodzą zatem przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy Pzp.