Ogłoszenie nr 510263858-N-2019 z dnia 04-12-2019 r.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Zabezpieczenie brzegowe sieci i systemów informatycznych dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610434-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540226525-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych również pod nr: 540229588-N-2019 540231793-N-2019

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowy numer identyfikacyjny 14053315600000, ul. Wspólna  1/3, 00-529  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48225292738, e-mail przetargi@mnisw.gov.pl, faks +48225292780.
Adres strony internetowej (url): https://www.gov.pl/web/nauka/
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.nauka.gov.pl/zamowienia-publiczne-do-ktorych-stosuje-sieprzepisy- ustawy-pzp/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zabezpieczenie brzegowe sieci i systemów informatycznych dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG.WZP.2710.15.2019.6.MW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Systemu UTM/NGFW oraz Systemu Sandbox (On-premise) kompatybilnego z zaoferowanym firewall-em dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym: 1) sprzęt informatyczny: a) urządzenia bezpieczeństwa UTM/NGFW typu appliance (urządzenia + oprogramowanie) – 2 szt., b) urządzenia bezpieczeństwa SandBox typu appliance (urządzenia + oprogramowanie) – 1 szt.; 2) prace instalacyjne, konfiguracyjne i wdrożeniowe, szkolenie pracowników Zamawiającego; 3) wsparcie techniczne w początkowej fazie eksploatacji Systemu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32420000-3

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 32422000-7, 72000000-5, 79632000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 602843.86
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Innergo Systems Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@innergo.pl
Adres pocztowy: ul. Odrowąża 15
Kod pocztowy: 03-310
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 754279.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 674108.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 754279.05
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Podwykonawcy zostanie powierzona do wykonania część zamówienia w zakresie prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i wdrożeniowych, szkolenie pracowników Zamawiającego, wsparcie techniczne, wsparcie techniczne w początkowej fazie eksploatacji.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.