Ogłoszenie nr 510263735-N-2019 z dnia 04-12-2019 r.
Sąd Apelacyjny w Poznaniu: Zakup aparatów telefonii komórkowej oraz tabletów dla sądów apelacji poznańskiej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 585355-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540175928-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 48184240000000, ul. ul. Trójpole  21, 61-693  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8274500, 8274588, e-mail przetargi2@poznan.sa.gov.pl, faks 618 226 420.
Adres strony internetowej (url): https://www.poznan.sa.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: sąd
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup aparatów telefonii komórkowej oraz tabletów dla sądów apelacji poznańskiej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-373-10/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatów telefonii komórkowej oraz tabletów dla sądów apelacji poznańskiej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części: 1. Część 1- Aparat do telefonii komórkowej typ 1 – standardowy w ilości 26 szt.; minimalny okres gwarancji – 2 lata; 2. Część 2- Aparat do telefonii komórkowej typ 2 – ponadstandardowy w ilości 24 szt.; okres gwarancji – 2 lata; 3. Część 3- Aparat do telefonii komórkowej typ 3 – wielofunkcyjny standardowy w ilości 36 szt.; okres gwarancji – 2 lata; 4. Część 4- Aparat do telefonii komórkowej typ 4 – wielofunkcyjny ponadstandardowy w ilości 30 szt.; okres gwarancji – 2 lata; 5. Część 5- Tablet typ 2 – ponadstandardowy w ilości 16 szt. okres gwarancji – 1 rok. 3.4 Prawo opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 1. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe. 2. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego Zamawiający może skorzystać w ramach umowy z prawa opcji w zakresie części od 1 do 5, jednokrotnie na rzecz jednej lub kilku jednostek sądownictwa do łącznej ilości: Część 1 - Aparat do telefonii komórkowej typ 1–standardowy– do łącznej ilości 5 szt. Część 2 - Aparat do telefonii komórkowej typ 2–ponadstandardowy – do łącznej ilości 5 szt. Część 3 - Aparat do telefonii komórkowej typ 3 – wielofunkcyjny standardowy – do łącznej ilości 5 szt. Część 4 - Aparat do telefonii komórkowej typ 4 – wielofunkcyjny ponadstandardowy – do łącznej ilości 5 szt. Część 5 - Tablet typ 2 – ponadstandardowy – do łącznej ilości 5 szt. 4. Dostawa urządzeń w ramach prawa opcji będzie realizowana do sądów z terenu apelacji poznańskiej, przy czym Zamawiający wskaże ilość i miejsce dostaw. 5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umową, jednakże nie później niż do dnia 30.11.2019 roku. Po upływie tego terminu prawo opcji wygasa. 6. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji,jak i zmiany umowy w zakresie realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8 oraz § 6 ust. 2 i 7 wzoru umowy. Cena jednostkowa podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego. 7. Termin dostawy przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym na formularzu ofertowym w terminie: maksymalnie do ….. dni kalendarzowych* * termin dostawy na podstawie deklaracji wykonawcy zawartej w ofercie. Termin dostawy liczony będzie od powiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 8. 8. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o realizacji prawa opcji drogą mailową na adres Wykonawcy – wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 5 do wzoru umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 32250000-0

Dodatkowe kody CPV: 30213200-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część 1- Aparat do telefonii komórkowej typ 1 – standardowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20162.71
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Orange Polska S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Kod pocztowy: 02-326
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 20325.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20325.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34317.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część 2- Aparat do telefonii komórkowej typ 2 – ponadstandardowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 35365.79
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Orange Polska S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Kod pocztowy: 02-326
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 35712.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35712.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44587.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część 3- Aparat do telefonii komórkowej typ 3 – wielofunkcyjny standardowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 83333.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Komputronik Biznes Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wołczyńska 37
Kod pocztowy: 60-003
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 103381.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 81444.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 128596.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Część 4- Aparat do telefonii komórkowej typ 4 – wielofunkcyjny ponadstandardowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 99593.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Parser sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szlenkierów 1/33
Kod pocztowy: 01-181
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 110724.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 110724.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 128289.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Część 5- Tablet typ 2 – ponadstandardowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 85365.84
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Komputronik Biznes Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wołczyńska 37
Kod pocztowy: 60-003
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 69482.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69482.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 134665.48
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.