Ogłoszenie nr 510263339-N-2019 z dnia 03-12-2019 r.
Muzeum Narodowe w Szczecinie: Dostawa infrastruktury serwerowej do Muzeum Narodowego w Szczecinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
w ramach realizacji projektu pn. „www.muzeach” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 609147-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540222895-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 27686000000000, ul. ul. Staromłyńska  27, 70-561  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 315 200, e-mail biuro@muzeum.szczecin.pl, faks 914 315 204.
Adres strony internetowej (url): https://bip.muzeum.szczecin.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa infrastruktury serwerowej do Muzeum Narodowego w Szczecinie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AZ.2710.15.2019.MS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa infrastruktury serwerowej do Muzeum Narodowego w Szczecinie a w szczególności: Serwer typu RACK-2, Macierz dyskowa-1, Napęd taśmowy LTO-1, UTM-1, Oprogramowanie do backupu-1, System operacyjny serwera-2, Szafa dystrybucyjna-1, Zasilacz awaryjny do szafy serwerowej-1, Przełacznik sieciowy dystrybucyjny z funkcją PoE-1, KVM-1, Listwa PDU-2, Przełącznik sieciowy szkieletowy-1, Taśmy LTO-20
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2

Dodatkowe kody CPV: 30233141-1, 30233160-0, 32413100-2, 48710000-8, 48620000-0, 31213300-5, 31220000-4, 32420000-3, 30231000-7, 31213100-3, 32420000-3, 30237360-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 279242.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: T-SYSTEMS Polska Sp.z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Św. Antoniego 7
Kod pocztowy: 50-073
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 295192.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 295192.62
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 380931.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.