Ogłoszenie nr 510263311-N-2019 z dnia 03-12-2019 r.
Powiat Węgorzewski: Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616227-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Węgorzewski, Krajowy numer identyfikacyjny 51963459100000, ul. 3 Maja  17B, 11-600  Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87-427-76-00, e-mail starostwo@powiatwegorzewski.pl, faks 87-427-76-05.
Adres strony internetowej (url): https://powiatwegorzewski.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.powiatwegorzewski.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WG.272.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje Dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego”. Postępowanie podzielone zostało na dwie części: Część 1 – Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego wraz z uruchomieniem geoportalu. Część 2 – Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 30200000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego wraz z uruchomieniem geoportalu
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający informuje, że nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny najtańszej oferty w związku z tym unieważnia I część postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843).

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający informuje, że nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny najtańszej oferty w związku z tym unieważnia II część postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.