Ogłoszenie nr 510262916-N-2019 z dnia 03-12-2019 r.
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie: Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 622007-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540249456-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Krajowy numer identyfikacyjny 14940000000000, ul. Waszyngtona  4/8, 42-200  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 784 100, e-mail a.bojarska@ajd.czest.pl, faks 343784200.
Adres strony internetowej (url): www.ujd.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-371/105/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 2. Zamówienie zostało podzielone na części/ zadania. Zadanie 1: Zestaw komputerowy stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem biurowym (3 szt.) Zadanie 2: Zestaw komputerowy stacjonarny z monitorem, oprogramowaniem biurowym i oprogramowaniem graficznym (1 szt.) Zadanie 3: Laptop z oprogramowaniem biurowym (1 szt.) Zadanie 4: Laptop z oprogramowaniem biurowym (1 szt.) Zadanie 5: Laptop (1 szt.) Zadanie 6: Monitor (1 szt.) Zadanie 7: Drukarka (1 szt.) Zadanie 8: Drukarka (2 szt.) Zadanie 9: Urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.) Zadanie 10: Urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.) Zadanie 11: Urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.) Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane zadanie / zadania. 3. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. 4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. 5. Licencja na dostarczone oprogramowanie umożliwia użytkowanie bezterminowe (dożywotnie), bez dostępu do Internetu (wersja oprogramowania standalone - instalowana na stacji roboczej), przy jednorazowej zapłacie za licencje. 6. Wymagany minimalny okres gwarancji: w zakresie zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 - 24 miesiące, w zakresie zadania nr 6 – 36 miesięcy. 7. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (teren Częstochowy). 8. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 20.12.2019 r. 9. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy –dla zadania nr 1-5 załącznik 4 do SIWZ, dla zadania 6-11 załącznik nr 5 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 30213000-5, 30237460-1, 32425000-8, 30231300-0, 48310000-4, 30237410-6, 48322000-1, 30232110-8, 30232100-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Zadanie 5: Laptop (1 szt.)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie w zakresie zadania nr 5 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843). W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Zadanie 7: Drukarka (1 szt.)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie w zakresie zadania nr 7 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843). W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Zadanie 8: Drukarka (2 szt.)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie w zakresie zadania nr 8 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843). W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 11   
NAZWA: Zadanie 11: Urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie w zakresie zadania nr 11 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843). W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.