Ogłoszenie nr 510262881-N-2019 z dnia 03-12-2019 r.
Miasto Zabrze: Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu: Zadanie 1 – Zakup i dostawa komputerów i laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym. Zadanie 2 – Zakup i dostawa skanerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Zadanie 3 – Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618060-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540239389-N-2019,540241001-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Zabrze, Krajowy numer identyfikacyjny 27625552000000, ul. Powstańców Śląskich  5-7, 41-800  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323733537, e-mail sekretariat_bzp@um.zabrze.pl, faks 323733516.
Adres strony internetowej (url): www.bip.um.zabrze.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu: Zadanie 1 – Zakup i dostawa komputerów i laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym. Zadanie 2 – Zakup i dostawa skanerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Zadanie 3 – Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.56.2019.KW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu: Zadanie 1 – Zakup i dostawa komputerów i laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym. Zadanie 2 – Zakup i dostawa skanerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Zadanie 3 – Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych. Wszystkie komponenty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być nowe i objęte gwarancją producenta oraz dostarczone do: Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, Wydział Informatyki i Społeczeństwa Informacyjnego – pokój nr 70 Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SIWZ, tj. o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ. Oferowany system operacyjny zainstalowany na zaproponowanych zestawach komputerowych musi posiadać graficzny okienkowy „interface” użytkownika oferujący udogodnienia osobom niepełnosprawnym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30214000-2, 30213100-6, 48620000-0, 30231300-0, 48624000-8, 30233000-1, 48700000-5, 30216110-0, 42962000-7, 30230000-0, 30237000-9, 30236110-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie 2 – Zakup i dostawa skanerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie w zakresie Zadania nr 2 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.