Ogłoszenie nr 510262645-N-2019 z dnia 03-12-2019 r.
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA SERWEROWEGO i LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SERWEROWE WRAZ Z USŁUGĄ WSPARCIA – UMOWA RAMOWA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zawarcia umowy ramowej
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 606140-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540221877-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 14273498200000, ul. ul. Wiejska  10, 00-902  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 695 21 30, e-mail zamowienia.co@prezydent.pl, faks 22 695 21 33.
Adres strony internetowej (url): www.co.kprp.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA OPROGRAMOWANIA SERWEROWEGO i LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SERWEROWE WRAZ Z USŁUGĄ WSPARCIA – UMOWA RAMOWA
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.CO-27/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem umowy ramowej jest dostarczenie licencji wyspecyfikowanych w Tabeli nr 1 i Tabeli 2 Załącznika nr 2 do SIWZ oraz udzielenie 3 letniej subskrypcji i świadczenie usługi wsparcia na oprogramowanie do wirtualizacji zasobów serwerowych lub dostarczenie oprogramowania równoważnego. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: Część A – Dostawa oprogramowania serwerowego oraz udzielenie uprawnień licencyjnych na dostarczone oprogramowanie serwerowe (zwanych dalej „Oprogramowaniem” oraz „Licencjami”); Część B – Dostawa oprogramowania serwerowego oraz udzielenie uprawnień licencyjnych na dostarczone oprogramowanie serwerowe (zwanych dalej „Oprogramowaniem” oraz „Licencjami”) oraz udzielenie wsparcia w okresie 3 lat od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez zamawiającego Protokołu odbioru. Dostarczone Oprogramowanie i Licencje muszą posiadać funkcjonalności oraz zapewniać pełną kompatybilność i współpracę z oprogramowaniem i urządzeniami posiadanymi przez zamawiającego, które zostało wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 3. Zamawiający będzie zawierał poszczególne umowy wykonawcze odpowiednio w części A i B, z których każda może obejmować całość lub część zakresu wskazanego dla danej części w Załączniku nr 2 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom określonym przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu wraz z wymaganiami zamówienia zawiera odpowiednio dla każdej z części Załącznik nr 2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 72268000-1, 72611000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część A – Dostawa oprogramowania serwerowego oraz udzielenie uprawnień licencyjnych na dostarczone oprogramowanie serwerowe (zwanych dalej „Oprogramowaniem” oraz „Licencjami”)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 426000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SYSTEM DATA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 42
Kod pocztowy: 39-300
Miejscowość: Mielec
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 508367.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 411581.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 591849.57
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część B – Dostawa oprogramowania serwerowego oraz udzielenie uprawnień licencyjnych na dostarczone oprogramowanie serwerowe (zwanych dalej „Oprogramowaniem” oraz „Licencjami”) oraz udzielenie wsparcia w okresie 3 lat od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez zamawiającego Protokołu odbioru.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 99400.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ESKOM IT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Puławska 543
Kod pocztowy: 02-844
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 111074.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 111074.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 141892.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
VMware Poland Sp. z o.o.-Wsparcie producenta

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.