Ogłoszenie nr 510262575-N-2019 z dnia 03-12-2019 r.
Urząd Gminy Grabica: DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNO – MULTIMEDIALNEGO DO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY, GMINA GRABICA, POWIAT PIOTRKOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Wyposażenie sali widowiskowej i pracowni w Gminnym Centrum Kultury w Grabicy”, której przyznano dofinansowanie jako dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętej PROW na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 620152-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Grabica, Krajowy numer identyfikacyjny 53542200000000, ul. Grabica  66, 97-306  Grabica, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 6161188, e-mail zamowieniapubliczne@grabica.pl, faks 44 6161188.
Adres strony internetowej (url): grabica.biuletyn.net
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNO – MULTIMEDIALNEGO DO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY, GMINA GRABICA, POWIAT PIOTRKOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST dostawa sprzętu informatyczno – multimedialnego do Gminnego Centrum Kultury w Grabicy, realizowana w ramach operacji pt. „Wyposażenie sali widowiskowej i pracowni w Gminnym Centrum Kultury w Grabicy”, której przyznano dofinansowanie jako dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętej PROW na lata 2014-2020, podziale na następujące części zamówienia: Część 1 – Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. CPV 30.23.60.00-2 Różny sprzęt komputerowy 30.20.00.00-1 Urządzenia komputerowe 30.21.30.00-5 Komputery osobiste 30.21.33.00-8 Komputer biurkowy 30.21.31.00-6 Komputery przenośne 30.23.21.00-5 Drukarki i plotery 48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Część 2 – Sprzęt nagłośnieniowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. CPV 32.34.24.00-6 – sprzęt nagłaśniający Część 3 – Sprzęt multimedialny- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. CPV 32.32.20.00-6 Urządzenia multimedialne Część 4 – Sprzęt sieciowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. CPV 32.55.00.00-3 Sprzęt telefoniczny 30.23.30.00-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych 30.23.70.00-9 Części, akcesoria i wyroby komputerów 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty został w załączniku nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem jest jedną z części większego zamówienia. Pierwsza część została już zlecona. 3. W RAMACH REALIZAJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO: a) sprzedaży i dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, b) dostarczenia sprzętu/ oprogramowania wolnego od wad fabrycznie nowego, nieużywanego, kompletnego i sprawnego technicznie oraz nieeksponowanego na wystawach lub imprezach targowych, bezpiecznego, kompletnego i gotowego do pracy, a także spełniającego wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy). Nie dopuszcza się̨ dostawy sprzętu fabrycznie odnowionego. c) dostarczenia wszystkich niezbędnych akcesoriów i innych drobnych elementów wymaganych do poprawnego działania dostarczonego sprzętu zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy); d) przekazania Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producentów urządzeń w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski oraz niezbędnych dokumentów licencyjnych na oprogramowanie; e) przekazania instrukcji obsługi w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski; f) przekazania Zamawiającemu niewyłącznej i nieograniczonej w czasie licencji udzielonej przez producenta lub podmiot uprawniony na oprogramowanie objęte przedmiotem zamówienia; g) udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres wskazany w ofercie i wydłużenia okresu rękojmi za wady fizyczne do okresu równego gwarancji od dnia odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każda z części została opisana w ppkt. 1, jako CZĘŚCI od 1 – 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wykonanie poszczególnych części zamówienia, jedne, dwóch, trzech lub czterech.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30236000-2

Dodatkowe kody CPV: 30200000-1, 30213000-5, 30213300-8, 30213100-6, 30232100-5, 48000000-8, 32342400-6, 32322000-6, 32550000-3, 30237000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie w Części 1 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty w Części nr 1 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części nr 1 zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Sprzęt nagłośnieniowy
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie w Części 2 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Sprzęt multimedialny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5177.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Gorzeszów 19
Kod pocztowy: 58-405
Miejscowość: Krzeszów
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6367.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6367.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8793.27
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Sprzęt sieciowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4421.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: COMPRO Jolanta Olszewska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kotarbińskiego 19
Kod pocztowy: 41-400
Miejscowość: Mysłowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5437.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5437.83
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5437.83
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.