Ogłoszenie nr 510262562-N-2019 z dnia 03-12-2019 r.
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 609023-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, Krajowy numer identyfikacyjny 00028853800000, ul. ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus  8, 91-348  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6314 872; 871, e-mail zampubl@imp.lodz.pl, faks 42 6314573.
Adres strony internetowej (url): www.imp.lodz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AZAPUZA/66/19/PN
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do siedziby Zamawiającego tj. Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8; 91-348 Łódź, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamówienie zostało podzielone na 12 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Wykonawcy mogą złożyć oferty na wszystkie części zamówienia lub na poszczególne z nich. 1. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem został wskazany: a. dla 1 części zamówienia (A) w załączniku nr 1 poz. 1.1., do niniejszej SIWZ; b. dla 2 części zamówienia (B) w załączniku nr 1 poz. 2.1., do niniejszej SIWZ; c. dla 3 części zamówienia (C) w załączniku nr 1 poz. 3.1., do niniejszej SIWZ; d. dla 4 części zamówienia (D) w załączniku nr 1 poz. 4.1., do niniejszej SIWZ e. dla 5 części zamowienia (E) w załączniku nr 1 poz. 5.1., do niniejszej SIWZ f. dla 6 części zamówienia (F) w załączniku nr 1 poz. 6.1., do niniejszej SIWZ g. dla 7 części zamówienia (G) w załączniku nr 1 poz. 7.1, do niniejszej SIWZ h. dla 8 części zamówienia (H) w załączniku nr 1 poz. 8.1, 8.2., 8.3., do niniejszej SIWZ i. dla 9 części zamówienia (I) w załączniku nr 1 poz. 9.1., do niniejszej SIWZ j. dla 10 części zamówienia (J) w załączniku nr 1 poz. 10.1., do niniejszej SIWZ k. dla 11 części zamówienia (K) w załączniku nr 1 poz. 11.1., do niniejszej SIWZ l. dla 12 części zamówienia (L) w załączniku nr 1 poz. 12.1., do niniejszej SIWZ 2. Wykonawca może zaproponować sprzęt równoważny tzn. taki, który co najmniej posiada parametry określone w SIWZ dla poszczególnych urządzeń (załącznik nr 1 do SIWZ). 3. Wykonawca oświadcza, że sprzęt oraz oprogramowanie dostarczane w ramach umowy jest sprzętem fabrycznie nowym i będzie posiadał parametry techniczne i użytkowe w pełni zgodne z zapisanymi w ofercie Wykonawcy, a także nie spowoduje utraty gwarancji urządzeń do których jest przeznaczony. 4. Przedmiot zamówienia wchodzący w zakres dostawy zostanie dostarczony do Zamawiającego w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu. Dostawa odbędzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy. 5. Urządzenia, dla których wymagany jest certyfikat bezpieczeństwa CE muszą być właściwie oznakowane. Wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają wymagany certyfikat bezpieczeństwa CE lub oświadczenie, że certyfikat nie jest wymagany. 6. Wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pełną dokumentację (opisy urządzeń) w języku polskim (preferowany) lub angielskim. 7. Oferowane towary muszą być opakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację (ilość, dane indywidualizujące – marka / symbol) bez konieczności naruszania opakowania. 8. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony poprzez sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego, wskazującego producenta, model, konfigurację sprzętu i numery seryjne produktów oraz z ich krótką charakterystykę. Protokół zostanie podpisany przez Strony niniejszej umowy. 9. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli a) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub opakowania będą naruszone 10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad podczas odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostarczonego towaru. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad na swój koszt i niebezpieczeństwo w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy/dostawy i montażu przedmiotu zamówienia z wyprzedzeniem 1 dnia roboczego. 12. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania kompatybilności (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z istniejącym systemem plików w oparciu o system domen środowiska Microsoft Windows oraz serwerem pocztowym Microsoft Exchange. 13. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez zamawiającego usterek. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą Instytutu, Wykonawca zapewni: a) odbiór na własny koszt i ryzyko wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych; b) dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt i ryzyko, w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia wady przez serwis, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego; c) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 14 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi. 14. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. 15. Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad za telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu 16. Wykonawca zobowiązany jest do wydania dokumentu gwarancyjnego (kart gwarancyjnych) do poszczególnych dostarczanych urządzeń, określającego szczegółowe warunki sprawowania serwisu. 17. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego. 18. Licencje dostępowe należy aktywować na konto e-mail: it@imp.lodz.pl 19. Wykonawca w ofercie wskaże producenta, model i parametry wyspecyfikowanego sprzętu. 20. Transport przedmiotu Zamówienia odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy 21. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na okres wskazany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 22. Cena wskazana przez Wykonawcę za wykonanie zamówienia jest ceną obejmującą zarówno przedmiot zamówienia jak i dostawę do siedziby Zamawiającego. Cena ta jest ceną stała, nie podlegającą zmianie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 23. Koszt dojazdu osób uprawnionych do usunięcia wad dostarczonego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach napraw gwarancyjnych i koszt transportu sprzętu naprawianego w ramach gwarancji poza siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca. 24. Dla każdego wskazanego oprogramowania dodatkowego (program antywirusowy oraz pakiet biurowy) zostaną wystawione przez Wykonawcę odrębne faktury zgodnie z ceną jednostkową z formularza cenowego. „Wymagane parametry” należy traktować jako parametry graniczne minimalne. Ich niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2

Dodatkowe kody CPV: 30213000-5, 30230000-0, 30232110-8, 30231300-0, 30234000-8, 48624000-8, 30233141-1, 31214100-0, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: A
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 81300.81
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "SYRIANA" Joanna Fischer
Email wykonawcy: syriana@syriana.pl
Adres pocztowy: ul. Porębskiego 28/17
Kod pocztowy: 80-180
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 92004.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 92004.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 107128.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: B
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 40650.41
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: B&B Jacek Baron
Email wykonawcy: biuro@b-and-b.pl
Adres pocztowy: ul. Walentego Roździeńskiego 2a
Kod pocztowy: 41-946
Miejscowość: Piekary Śląskie
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 37884.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 37884
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 48486.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: C
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16260.16
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Intacto Sp. z o. o.
Email wykonawcy: piotr.bartecki@intacto.com.pl
Adres pocztowy: ul. Brukowa 6/8 lok 43a
Kod pocztowy: 91-341
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15459.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5955.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44880.24
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: D
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 32520.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KOMEX A. Szadowiak Sp. j.
Email wykonawcy: komex@komex.com.pl
Adres pocztowy: ul. Zgierska 73
Kod pocztowy: 91-463
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 23154.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23154.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 64637.73
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: E
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 24390.24
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KOMEX A. Szadowiak Sp. j.
Email wykonawcy: komex@komex.com.pl
Adres pocztowy: ul. Zgierska 73
Kod pocztowy: 91-463
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 23154.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23154.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 64637.73
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: F
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8130.08
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KOMEX A. Szadowiak Sp. j.
Email wykonawcy: komex@komex.com.pl
Adres pocztowy: ul. Zgierska 73
Kod pocztowy: 91-463
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8726.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8726.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13505.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: G
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1620.02
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KOMEX A. Szadowiak Sp. j.
Email wykonawcy: komex@komex.com.pl
Adres pocztowy: ul. Zgierska 73
Kod pocztowy: 91-463
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2214
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2214
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3094.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: H
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5408.94
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: e-Tech Jacek Sójka Sp. j.
Email wykonawcy: etechspj@etechspj.pl
Adres pocztowy: ul. Nowa 29/31
Kod pocztowy: 90-030
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5700.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5700.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7496.97
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 900.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: e-Tech Jacek Sójka Sp. j.
Email wykonawcy: etechspj@etechspj.pl
Adres pocztowy: ul. Nowa 29/31
Kod pocztowy: 90-030
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1147.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1147.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1291.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: J
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 731.71
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: e-Tech Jacek Sójka Sp. j.
Email wykonawcy: etechspj@etechspj.pl
Adres pocztowy: ul. Nowa 29/31
Kod pocztowy: 90-030
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 817.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 817.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1002.88
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 11   
NAZWA: K
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 569.11
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: e-Tech Jacek Sójka Sp. j.
Email wykonawcy: etechspj@etechspj.pl
Adres pocztowy: ul. Nowa 29/31
Kod pocztowy: 90-030
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 565.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 565.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 916.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 12   
NAZWA: L
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 813.01
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: e-Tech Jacek Sójka Sp. j.
Email wykonawcy: etechspj@etechspj.pl
Adres pocztowy: ul. Nowa 29/31
Kod pocztowy: 90-030
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 817.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 817.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1002.88
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.